مقاله
دنده
031
استخوان های دنده چیست دنده ها 12 جفت استخوان منحنی
TheSkeletalSystem
مقاله
استخوان آهیانه
032
استخوان جداری چیست آهیانه یک استخوان جمجمه بزرگ، مسطح
TheSkeletalSystem
مقاله
فک پایین (استخوان فک پایین)
052
فک پایین چیست فک پایین بزرگترین، قوی ترین و تنها استخوان
TheSkeletalSystem
مقاله
کتف (تیغه شانه)
029
Scapula چیست کتف، که نام دیگر آن تیغه شانه است، استخوانی
TheSkeletalSystem
مقاله
استخوان زیگوماتیک (استخوان گونه)
030
Zygomatic Bone چیست استخوان زیگوماتیک که معمولاً به
TheSkeletalSystem
مقاله
استخوان اشکی
033
استخوان اشکی چیست استخوان اشکی یک استخوان ریز و شکننده
TheSkeletalSystem
مقاله
استخوان پیزیفرم
027
استخوان Pisiform چیست Pisiform (لاتین: os pisiforme)
TheSkeletalSystem
مقاله
اول متاکارپال
023
اولین استخوان متاکارپ چیست نخستین متاکارپ (1st Metacarpal)
TheSkeletalSystem
مقاله
استخوان پیشانی
028
استخوان فرونتال چیست استخوان پیشانی یکی از هشت استخوان
TheSkeletalSystem
مقاله
متاتارسال سوم
023
سومین متاتارسال چیست متاتارس سوم یا سوم استخوان بلندی
TheSkeletalSystem