ilium

İlium Kemiği Nedir

İlium (çoğul: ilia), aynı zamanda iliak kemik olarak da bilinir, kalça kemiğini oluşturmak üzere birleşen üç kemikten biridir. Diğer ikisi ise iskiyum ve pubis’tir. Kalçanın bu en büyük ve en üst kemiği, pelvik kuşağın önemli bir parçasıdır.

İliak Kemiğin Bulunduğu Yer

Kalça kemiğinin en üst kısmında bulunur. Belinize sıkıca bastırırsanız iliumun, özellikle de iliumun tepesini hissedebilirsiniz.

Ilium Location

Kısa Bilgiler

Tip  Yassı kemik İnsan vücudunda kaç tane var  2 (her iki tarafta 1)

ile eklemlenir

 Sacrum

Fonksiyonlar

 • Pelvisin bir kısmını oluşturur ve böylece onun içinde bulunan üreme organlarını, idrar kesesini ve sindirim sisteminin alt kısmını korur.
 • Dinlenirken veya hareket ederken vücut ağırlığınızı taşıyın.

İliumun Parçaları ve Anatomisi

Bıçak şeklindeki bu kemik iki ana bölümden oluşur: gövde ve ala (kanat).

Ilium

1. Gövde: Gövde, asetabulumun üst sınırını oluşturan kemiğin daha küçük, alt kısmıdır. Vücudun iç yüzeyi, obturator internus kasının bazı liflerinin kaynaklandığı küçük pelvis duvarının bir parçasıdır. Dış yüzey kısmen eklemlidir ve asetabulumun lunat yüzeyini oluşturur. Dış yüzeyin eklem dışı kısmı asetabular fossaya katkıda bulunur. Vücudun alt kısmı iskiyum ve pubisin pelvik yüzeyleri ile devam eder. Hafif bir çizgi bu üç kemiğin birleşme yerini gösterir.

2. Ala (Kanat): Büyük pelvisi yandan sınırlayan kemiğin geniş, geniş kısmıdır. Kanadın üst kenarı kalınlaştırılarak iliak kret oluşturulur. Anterior superior iliak omurgadan (ASIS) posterior superior iliak omurgaya (PSIS) kadar uzanır. Arka tarafta büyük siyatik çentik olarak bilinen bir girinti vardır. Kanadın iç yüzeyi içbükey bir şekle sahiptir ve iliak kasının başlangıç ​​yeri olan iliak fossaya yol açar. Öte yandan kanadın dış yüzeyi dışbükey bir şekle sahiptir ve gluteal kaslara tutunma sağlar.

Belirgin Yerler

İliumun dört ana çıkıntılı alanı veya iliak dikenleri vardır, bunlar önemli kemik işaretleridir.

 1. Anterior Superior İliyak Omurga (ASIS): İliak krestin ön ucunda yer alır ve inguinal ligamanın bağlanma noktası olarak görev yapar.
 2. Anterior İnferior İliyak Omurga (AIIS): Supra-asetabular oluğun ve asetabular kenarın anteriorunda yer alır. AIIS, ASIS’ten kısa, dikey bir eğimle ayrılır. Rektus femoris ve iliofemoral ligamanın proksimal kısmı için bağlantı noktaları sağlar.
 3. Posterior Superior İliak Omurga (PSIS): Bu omurga iliak krestin arka ucunda bulunur ve lateral olarak iliak tüberozite ve sakropelvik yüzey ile ilişkilidir. Genellikle medial gluteal bölgenin üzerinde bir çukur ile temsil edilir
 4. Posterior İnferior İliak Omurga (PIIS): PSIS’in aşağısında yer alır.

Kenarlıklar

İliumun dört belirgin sınırı vardır; superior (iliac crest), anterior, posterior ve medial.

1. Üstün Sınır (İliak tepesi)

İliumun üst sınırı iliak tepesi olarak bilinir. Arkada PSIS’te başlayan ve öne doğru yaylanarak önde ASIS’te biten pürüzlü, hilal şeklinde bir yüzeydir. İliak krest, bir iç ve bir dış dudağa sahiptir; ikisi arasındaki bölge, ara bölge olarak işaretlenmiştir. Üst sınır, karın duvarı, sırt ve alt ekstremitedeki birçok kas ve fasyanın bağlanma yeridir.

2. Ön Sınır

İliumun ön sınırı ASIS’ten asetabulum’a kadar uzanır. AIIS’i asetabular ucundan biraz daha üstün taşıyor. Sınırın bu dikenler arasından geçen kısmı öne doğru içbükeydir.

3. Arka Kenar

İliumun arka sınırı posterior superior iliak omurgada başlar ve iskiyumun arka sınırına kadar uzanır. Posterior alt iliak omurgaya sahiptir ve büyük siyatik çentiğin üst kısmına katkıda bulunur. Bu sınırın gidişatı düzensizdir; Dikenlerin arasındaki kısım posterior olarak içbükeydir, alt omurgadan iskiyal kenara kadar olan kısım ise önce yatay olarak ve daha sonra posteroinferior olarak büyük siyatik çentiğin üst sınırını oluşturacak şekilde uzanır. Bu çentik, posterior iskiyal sınır ve iskiyal omurga tarafından aşağı doğru tamamlanır. Sakrospinöz ve sakrotüberöz bağlar çentiği üstte ve posteroinferiorda çevreleyerek onu büyük siyatik foramene dönüştürür.

4. Orta sınır

Auricular yüzeyden asetabulum’a kadar anteroinferiordan uzanan, kavisli çizgi adı verilen düzgün, yuvarlak bir çizgiye sahiptir. Burası vücut ile ala’nın birleştiği noktadır.

Yüzeyler

İliumun dört kenarı üç kemik yüzeyini çevreler; gluteal, sakropelvik ve iliak.

1. Gluteal Yüzey

Posterolateral yüzey, birkaç gluteal ve uyluk kasının kemiğe bağlanmasına izin veren gluteal yüzeydir. İliak krest bu yüzeyin üzerinde bulunur. Ön, arka ve alt gluteal çizgiler olmak üzere üç kavisli sırt vardır. Supraasetabular oluk, asetabular kenar ile alt gluteal çizgi arasında yer alan bir diğer önemli dönüm noktasıdır. Rektus femoris kasının yansıyan başının bağlanma noktasıdır.

2. Sakropelvik Yüzey

Sakropelvik yüzey iliak tüberozite, auriküler ve pelvik yüzeylerden oluşur. İliak fossanın arkasında bulunan kemiğin medial yönüdür. Burası iliumun sakroiliak eklemi oluşturmak için kulak şeklindeki bir yüzeyde sakrumla eklemlendiği yerdir. İliak tüberozite, bu yüzeyin arkasında, sakroiliak eklemin bağlarının bağlandığı pürüzlü, yükseltilmiş bir alandır. Pelvik yüzey adı verilen başka bir yüzey, eklem yüzeyinin altında ve önünde bulunur; küçük pelvisin yan duvarının oluşumuna katkıda bulunur.

3. İlyak (iç) Yüzey

İliumun kanadının önünde ve medialde yer alan geniş içbükey yüzeye iliak fossa adı verilir. Ana amacı büyük pelvisin arka ve yanlarında pürüzsüz duvarlar oluşturmaktır. Sakropelvik yüzeyden medial kenarla ayrılır.

Eklemler

Sakroiliak eklem: İlium ile sakrum arasında oluşan sinovyal eklemdir

Kas ve Bağ Ekleri

Birkaç önemli kas ve bağ iliumdan kaynaklanır veya iliuma yapışır.

Kas Eklentileri

İliumdan çıkan kaslar:

 1. Sartorius kası: Spinal iliak anterior superiorda.
 2. Rectus femoris kası: Anterior alt iliyak omurgadan, bu kasın yansıyan başı iliumun supra-asetabular bölgesinden kaynaklanır.
 3. Gluteus maximus, medius ve minimus kasları: Gluteal yüzeyden.
 4. İliacus kası: İliak fossanın üst üçte ikisinden.
 5. Tensör fasya lata: İliak krestin ön ve dorsal yönünden.

İliuma tutunan kaslar:

 1. Quadratus lumborum kası
 2. Dış eğik
 3. İç eğik
 4. Transversus karın kasları
 5. Latissimus dorsi

Bu kasların tümü iliak kreste yapışır.

Bağ Eklentileri

 1. Inguinal ligaman: Spinal iliak anterior superiorda.
 2. İliofemoral bağ: Spinal iliak anterior alt kısımda.
 3. Sacrotuberous ligaman: Posterior alt iliak omurgada.
 4. Arka sakroiliak bağ: İliak tüberozitede.
 5. İnterosseöz sakroiliak bağ ve ventral sakroiliak bağ: İliak tüberozitenin kulak yüzeyinde.
 6. Iliolumbar ligaman: İliak tüberozitenin ön tarafında.

Referanslar

 1. Ilium – Radiopaedia.org
 2. Kalça Kemiği – Teachmeanatomy.info
 3. Ilium – Med.libretexts.org
 4. Kalça kemiği – Kenhub.com
 5. Ilium (Kemik) – Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment